ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมบัวแสด
อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button