ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ที่ตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการฯ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์     0-4542-7532
โทรสาร       0-4542-7531
E-mail         mail@tkc.ac.th
Website      https://www.tkc.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล ซึ่งประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการ อาชีพตระการพืชผลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มีพื้นที่ทั้งหมด 88 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยู่ในแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โนนแม่เมาะ” เลขที่11 หมู่ 10 ถนน อุบล-ตระการฯ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
สภาพโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบท ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 40 กม. ห่างจากตัวอำเภอตระการพืชผล 6 กม. พื้นที่ส่วนมากเป็นทุ่งนาติดกับสนามกีฬากลาง อำเภอตระการพืชผล ชุมชนบ้านเซเป็ด บ้านดอนจิก บ้านดอนใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการช่วยเหลือชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารชุมชนตามโครงการต่างๆ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ในด้านต่างๆ เป็นต้น

สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยง สัตว์ ทำสวน ทอเสื่อ ปั้นหม้อ ค้าขาย รับจ้าง ในเขตอำเภอตระการพืชผล มีห้างสรรพสินค้า 2 ห้าง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี อีกทั้งยังมีร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 3 แห่ง ร้าน Cat one ซึ่งสามารถเป็นแหล่งฝึกงานชอง 8 นักเรียน นักศึกษาได้ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้น วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันในหลากหลายสาขาวิขาชีพตามความต้องการของชุมชน

สภาพสังคม
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ตั้งอยู่ใน ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งตำบลเซเป็ด แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มาสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในอำเภอตระการพืชผล คือ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอเหล่าเสือโกก อำเภอดอนมดแดง และเขตอำเภอใกล้เคียง ส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Back to top button