งานสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

1. งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย
2. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานเลขานุการผู้บริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. รับ-ส่งเอกสาร
– ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบ web saraban
– จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกคณะ
– ออกเลขทะเบียนคำสั่ง, ประกาศ, มอ 550, ศธ  0521.1.07, ศธ 0521.1.0701
2. เสนอหนังสือ
– เสนอหนังสือผู้บริหาร
– จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ
– ควบคุมดูแล ตลาดนัดหนังสือภายในคณะ
3. การจัดเก็บเอกสารและการทำลายที่หมดอายุการใช้งาน
4. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
5. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ
6. รับ-ส่ง E-mail ของคณะ นำข้อมูลลง webbord พร้อมส่งต่อให้บุคลากรทราบ
7. รับ-ส่ง E-document มหาวิทยาลัย ส่งต่อให้หน่วยงาน
8.  ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา
9.  ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
10. ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจของบุคลากรภายในคณะฯ
13. ให้บริการเกี่ยวกับการทำบุญ บริจาค การกุศลจากหน่วยงานภายนอก

Back to top button