งานบุคลากร

   
   
 

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๒) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
(๖) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน เป็นต้น
(๗) การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Back to top button