วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

   

ปรัชญา

                   สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ”  ปรัชญาของวิทยาลัยมีความหมายว่า  สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก  คือ การผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรมทั้งทางด้านการฝีมือช่าง  จิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้เสียสละในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 วิสัยทัศน์ (VISION)

                        ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และพณิชยกรรม  ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. บริการและส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน
  3. ส่งเสริม สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้  เพื่อการพัฒนาอาชีพ

สีประจำสถานศึกษา

เหลือง-ฟ้า

ภารกิจ  หน้าที่

          ปัจจุบันหลักสูตรที่ทำการเปิดสอนมี  2 ระดับ  คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  และประเทวิชาพณิชยกรรม ซึ่งเปิดสอนในระบบต่างๆ  คือ ระบบปกติ ระบบทวิภาคี  เทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียนรู้  หลักสูตรแกนมัธยมสะสมหน่วยกิต  จัดการศึกษานอกระบบ  โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างหลากหลาย

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ  เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ  โดยบริการให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่  ดำเนินการตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 

Back to top button