หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา                                                               สาขางาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                                สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างยนต์                                         สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                              สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา                                                               สาขางาน

สาขาวิชาเครื่องกล                                          สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต                               สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาไฟฟ้า                                               สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                                 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Back to top button