โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

ข้อที่ 2

เอกสาร ภาพถ่าย หรือ ข้อมูลที่เห็นได้ชัดเจน โดยมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดบอร์ด การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสาย ฯลฯ สอดคล้องกับด้านความปลอดภัยฯ

ข้อที่  1

O ประกาศ/คําสั่ง เรื่อง นโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

O ภาพถ่ายของประกาศ/คําสั่งที่ติดบอร์ดแสดงให้เห็นชัดเจน

ข้อที่ 2

O แผนงานดําเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ที่ระบุ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา

O โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

O คําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะด้าน ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

O การลงนามมอบหมายให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้าน ความปลอดภัยในสถานศึกษาเฉพาะเรื่องตามกิจกรรม หรือเป็นครั้งคราว

ข้อที่  4

O คําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งเป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการ ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

O การลงนามมอบหมายให้เป็นคณะทํางานดูแลรับผิดชอบด้าน ความปลอดภัยในสถานศึกษาเฉพาะเรื่องตามกิจกรรม หรือเป็นครั้งคราว

ข้อที่ 5

O กฎระเบียบ หรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยของสถานศึกษา ที่ระบุวันที่ และลงนามอนุมัติใช้งาน โดยผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษา

ข้อที่ 6

O เอกสารสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา

O แผนการอบรมและผลการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา

O สําเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้มีการผ่านอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ข้อที่  7

O เอกสารการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

O สําเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้มีการผ่านอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ข้อที่ 8

O โครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น 5ส. Big Cleaning Day ฯลฯ ในสถานศึกษา ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และผลการดําเนินการตามโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม

O คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือมอบหมายให้บุคลากรดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

O การติดตามผลการดําเนินการ หรือการประเมินผลการดําเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเช่น ภาพถ่าย แบบรายงานผล

ข้อที่ 9

O การดูแล สํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแบบสํารวจหรือแบบตรวจที่ชัดเจน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกเรื่อง

O คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือมอบหมายบุคลากรเป็นผู้ดูแล สํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

O เอกสารผลการดําเนินการ เช่น แบบรายงานผล ภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่  10

O การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในจุดอันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วน ชัดเจน เช่น ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาครอบใบเลื่อย ฝาครอบสายพาน หรืออุปกรณ์ช่างต่างๆ เป็นต้น

O คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือมอบหมายให้บุคลากรดูแล สํารวจหรือตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ(Safeguard) ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามในคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

O เอกสารผลการดําเนินการ เช่น แบบรายงานผล ภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่ 11

O มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว เช่น สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ ฉนวนป้องกันไฟฟ้า เป็นต้น หรือการต่อสายดินที่มีประสิทธิภาพ

O ผลการรับรองแผนผังวงจรไฟฟ้าจากวิศวกร หรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น หรือเอกสารผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เช่น แบบรายงานผลการตรวจสอบ ภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่ 12

O มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเก็บวัตถุไวไฟ การกําจัดของเสียติดไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษา

O ผลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เช่น แบบรายงานผลการตรวจสอบภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่  13

O แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่มีรายละเอียด ชัดเจน ครบทุกเรื่อง คือ การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ซึ่งแสดง ให้เห็นว่ามีการบังคับใช้ในสถานศึกษา

O แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือใช้แผนดังกล่าว โดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 14

O แผนงานดําเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ที่ระบุ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา O โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 2

ข้อที่ 15

O การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจําปีของบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ครบทุกคน

O เอกสารผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น กําหนดการ วัน เวลาและสถานที่ รายชื่อวิทยากรใบลงทะเบียนรายชื่อ แบบสรุปรายงานผลการฝึกซ้อม ภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่  16

O เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกให้และยังไม่หมดอายุ (กรณีใช้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็น ผู้ฝึกสอน)

O แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาพถ่าย ฯลฯ

ข้อที่ 17

O ภาพถ่ายหรือเอกสารแสดงสถานที่ตั้งห้องพยาบาลในสถานศึกษา และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

O คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือมอบหมายบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือการช่วยชีวิต ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามในคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 18

O มาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เช่น การคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ การใช้น้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ การใช้ของส่วนตัวเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

O การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทํางานในสถานศึกษา เช่น เสียงตามสาย การจัดบอร์ด แผ่นพับ เวบไซต์ เป็นต้น

ข้อที่  19

O สรุปจํานวนห้องส้วมแยกชาย – หญิง และอ่างล้างมือที่เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

O ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจํานวนห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ) และอ่างล้างมือ

ข้อที่ 20

O สรุปจํานวนที่ของการจัดน้ําดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่เพียงพอต่อนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด O ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจํานวนที่ของการจัดน้ําดื่ม ที่สะอาด ที่ล้างมือ

ข้อที่ 21

O สรุปการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสมต่อบุคลากร และถูกสุขลักษณะ เช่น ความสะอาด จํานวนเพียงพอต่อบุคลากร ฯลฯ

O ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม

ข้อที่  22

O การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียงโดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือได้รับมอบหมาย

O ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา

ข้อที่ 23

O มาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เช่น สําหรับการเรียนการสอน การจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กําหนด การปิดฉลากสารเคมีการปฏิบัติตามวิธีการทํางานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การติดป้ายเตือน เป็นต้น

O ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมี

ข้อที่ 24

O การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เช่น การปรับปรุงทางเดิน การปิดช่องระบายน้ํา การติดป้ายเตือน เป็นต้น

O กล่องรับข้อเสนอแนะ แบบข้อเสนอแนะ ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย

ข้อที่  25

O การจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและนําไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถิติการเจ็บป่วยในสถานศึกษา กราฟแสดงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย การวิเคราะห์สถิติ เป็นต้น

O ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์สถิติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา

ข้อที่ 26

O แผนงานดําเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ที่ระบุ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา O โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 2

ข้อที่ 27

O รายชื่อหนังสือ ตําราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของบุคลากร และบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

O ภาพถ่ายห้องสมุด/มุมหนังสือ

ข้อที่  28

O มาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรถรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

O สําหรับนักเรียนในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) มีการควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยอย่างชัดเจน เช่น การตรวจสอบสภาพรถยนต์ การตรวจหมวกกันน็อคของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ เป็นต้น

O โครงการหรือกิจกรรมที่ใช้ดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง อย่างน้อย 3 กิจกรรม

ข้อที่ 29

O มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดําเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดําเนินการและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เป็นต้น

O โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งผลดําเนินการ และภาพถ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 กิจกรรม

ข้อที่ 30

O การจัดตั้งชมรมฯ เพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา และจัดตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีกิจกรรมดําเนินการพร้อมการประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

O โครงการหรือกิจกรรมดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของชมรมฯ และคณะทํางาน หรือคณะกรรมการฯ รวมทั้งผลดําเนินการ และภาพถ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 กิจกรรม

Back to top button