ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button