ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวสงกา ศรีอ่อน หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางสาววนิดา พันน้อย ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นายทินกร พาหา ครูสาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ผลการประกวดปรากฏว่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ผ่านการประเมินในระดับ 4 ดาว จากสถานศึกษา 57 แห่งทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน โดยมีเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในการมอบโล่รางวัล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button