ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยนครพนม และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยนครพนม และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม (อาคาร 12 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button