ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2566 ตามนโนยายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และมีสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์การเกษตร
รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล และพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดโพธิ์สระปทุม ตำบล กุศกร และองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อบต.กุศกร

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button