ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้จัดเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.20 น. ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้จัดเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยากรที่ให้ความรู้ คือ คุณครูศิริวัฒน์ ทวีแสง คุณครูวชิระ สีทน และคุณครูขวัญกมล เครือคำ โดยจัดติวเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button