ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภททีม

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภททีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
นางสาวสุกัญญา โพธิสน
นายอนุวัฒน์ ทองเกลี้ยง
นายธีระพล เรืองสา
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ครูผู้ควบคุม
นายชาญชัย ลำงาม
นางสาวสุวิมล เวียงคำ
นายถิรวัฒน์ โสมมา
โดยเข้ารับโล่และรางวัลศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ มูลค่า 175,000 บาท จากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากการแข่งขันในพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับทุกทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button