ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นประธานและคณะผู้บริหาร ได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีทักษะที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
ทักษะวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รางวัลชนะเลิศ
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะสะเต็มศึกษา ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะงานฝึกฝีมือ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รางวัลชมเชย
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะยานยนต์แก๊สโซลีน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะงานปูน ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะงานไม้ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะการประมาณราคา ได้รองชนะเลิศอันดับ 4
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. รองชนะเลิศอันดับ 1
ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. รองชนะเลิศอันดับ 1
ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวส. รองชนะเลิศอันดับ 1
ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ได้รางวัลชมเชย
ทักษะทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ได้รางวัลชมเชย
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดรักการอ่านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 4

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button