ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานความร่วมมือ ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อ 4.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2666 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายพิทยา รักษาพล หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวอัญชนา มานะบุตร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสานความร่วมมือ ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อ 4.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนเอือดใหญ่วิทยา อ.ศรีเมืองใหม่ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button