ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับทัศนคติ อบรมให้ความรู้ ครู บุคลากร นักเรียน รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการตั้งธนาคารขยะโรงเรียน ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

การประชุมดำเนินการจัดการวางแผน

การคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ

การจัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน

การนำขยะรีไซเคิลและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ในการทำชุดรีไซเคิล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button