วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 45 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ฝึกซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และถ่ายภาพรวมหมู่ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button