ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครประเภทโควตา(เพิ่มเติม)ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครประเภทโควตา(เพิ่มเติม)ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button