ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุสาหกรรม
– สาขาวิชาโยธา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button