วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ หัวหน้างานความร่วมมือ ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button