วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ห้องสอบและระบบการสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing โดยมี นักเรียน ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกำหนดสอบ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button