ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอตระการพืชผล และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2666 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอตระการพืชผล และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button