วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 48 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button