วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กิจกรรมการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตวัยรุ่น และสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ปัญญาดี และทักษะชีวิตดี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button