วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซนใต้) และบรรยายพิเศษ เรื่อง : วิสัยทัศน์ใหม่ (New Vision) “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ” กับ นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ ร่วมการบรรยายเรื่อง : การนำนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button