ประกาศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนด “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565” เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้ง 3ด้าน คิอ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button