ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) รับสมัครและมอบตัวตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 มกราคม – 20 กมภาพันธ์ 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button