ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สถานศึกษาปลอดภัย TKC SAFETY CENTER ศูนย์ความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาปลอดภัย TKC SAFETY CENTER วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ศูนย์ความปลอดภัยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE-Safety-Center ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management
เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึก ไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์
จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่
1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)
2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)
3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)
4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)
สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ
ใน 3 ช่องทางได้แก่
1) www.tkc.ac.th
2) Facebook : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล, วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

3) โทร :  0-4542-7532

เมื่อระบบ ได้รับข้อมูลผ่าน 3 ช่องทางนี้ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบซึ่งเรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา  และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ป
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button