วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เพื่อติดตามการดำเนินงานของสนามสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ที่ สทศ กำหนด

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button