ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซนใต้)

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายแปลก ภีระคำ และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานของภาครัฐและเอคณะครูที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button