ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครประเภทโควตา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครประเภทโควตา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button