วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

ปรัชญา

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ

อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

เอกลักษณ์

บริการชุมชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาคภารกิจจัดและส่งเสริม
การอาชีวศึกษา โดยคำนึกถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพพันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัยสร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุชน
3. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ

สีประจำสถานศึกษา

เหลือง-ฟ้า

Back to top button