สถานศึกษาปลอดภัย

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค่านิยม 12 ประการ

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายกรวิทย์ สระประไพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2565

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย