โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค่านิยม 12 ประการ

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายกรวิทย์ สระประไพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2565

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การช่วย CPR ฟื้นคืนชีพ

CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

คู่มือป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย