คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายวิเชียร บุญลี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นางสาวสายฝน สาระผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพกรและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกรวิทย์ สระประไพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ