ข้อมูลวิทยาลัย ๙ ประการ

ข้อมูลสถานศึกษา
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการฯ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ 0-4542-7532 โทรสาร 0-4542-7531 E-mail tkc.quality@gmail.com Website http://www.tkc.ac.th

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
ข้อมูลบุคลากร

เพิ่มข้อมูล

ข้อมูลงบประมาณ
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดเเรงงาน
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
ข้อมูลจังหวัด

เพิ่มข้อมูล