ข้อมูลวิทยาลัย ๙ ประการ

ข้อมูลสถานศึกษา
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการฯ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ 0-4542-7532 โทรสาร 0-4542-7531 E-mail Saraban@tkc.ac.th Website http://www.tkc.ac.th

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มีจำนวน ทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย
         ผู้บริหาร                                       จำนวน 4 คน
         ข้าราชการครู                               จำนวน 11 คน
         พนักงานราชการครู                     จำนวน 13 คน
         ครูอัตราจ้าง                                 จำนวน 27 คน
         เจ้าหน้าที่                                    จำนวน 19 คน
         นักการภารโรง                             จำนวน 9 คน
         พนักงานขับรถ                            จำนวน 2 คน
         พนักงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน 3 คน  

ข้อมูลงบประมาณ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
           – สาขางานเครื่องมือกล
-สาขาวิชาช่างยนต์
          – สาขางานยานยนต์
          – สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
– สาขางานวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          – สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
          – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
          – สาขาวิชาโยธา
          – สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          – สาขาวิชาการบัญชี
          – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเครื่องกล
          – สาขางานเทคนิคยานยนต์
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
          – สาขางานเครื่องมือกล
– สาขาวิชาไฟฟ้า
          – สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
          – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          – สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
          – สาขาวิชาการบัญชี
          -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลครุภัณฑ์
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดเเรงงาน
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
ข้อมูลจังหวัด

เพิ่มข้อมูล