home-background
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาดูงาน "สิ่งประดิษฐ์แขนวัดระยะตัดไฟเบอร์และการแข่งขันทักษะ ประเภทวิชาพื้นฐานดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ"
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงาน “สิ่งประดิษฐ์แขนวัดระยะตัดไฟเบอร์และการแข่งขันทักษะ ประเภทวิชาพื้นฐานดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ”

By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการศึกษาดูงาน “สิ่งประดิษฐ์แขนวัดระยะตัดไฟเบอร์และการแข่งขันทักษะ ประเภทวิชาพื้นฐานดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ”
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
June 22, 2022
Save
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
May 5, 2022
Save
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
June 22, 2022
Save
คำสั่ง ประกาศ
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 12, 2022
Save
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระบบสารสนเทศ
Google Workspace for Education
Save
p
By panyawatn
http://Google%20Workspace%20for%20Education
ระบบสารสนเทศ
Microsoft Office 365 for Education
Save
p
By panyawatn
http://Microsoft%20Office%20365%20for%20Education