ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และยื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่ายังไม่สำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2564 ให้ยื่นคำร้องขอรักษาสภาพ ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

155
Comments
Loading...