ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง ผู้รายงานและมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

144
Comments
Loading...