ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 10

201
Comments
Loading...