ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ

110
Comments
Loading...