ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง เชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ

225
Comments
Loading...