ประกาศ การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ (On line) ในทุกกระดับชั้นปี และทุกสาขาวิชา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จึงขอยกเลิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคตระการพืลผล จึงขอประกาศการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ในทุกระดับชั้นทุกสาขาวิชา โดยใช้ตารางเรียน ตารางสอน ตามปกติ สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

165
Comments
Loading...