โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” สำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมี นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

176
Comments
Loading...