นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนกวิชาช่างโยธา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนกวิชาช่างโยธา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

45
Comments
Loading...