ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จะดำเนินการจัดชื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

138
Comments
Loading...