ประกาศ การจัดการเรียนสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๔-๑๕

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จึงขอประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ในทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชา โดยใช้ตารางเรียน ตารางสอนปกติ สัปดาห์ที่ ๑๔-๑๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

127
Comments
Loading...