ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่องการเตรียมความพร้อมการเบิกจ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

เรื่องการเตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงิน ตามเอกสารแนบ หรือดาวโหลดได้ที่คิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ ให้นำส่งเอกสารกับครูที่ปรึกษาผ่านช่องทาง Line ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการรรวบรวมเอกสารส่งงานการเงินต่อไป

778
Comments
Loading...