โครงการ Fix it – จิตอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

399
Comments
Loading...