ประกาศ การจัดการเรียนสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๐-๑๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ในทุกระดับชั้นปีและทุกสาขาวิชา โดยใช้ตารางเรียน ตารางสอน ปกติ สัปดาห์ที่ ๑๐-๑๑ (ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ )

269
Comments
Loading...